BOZOK ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2017 YILI TADİLLİ SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1. Vakfın adı Bozok Üniversitesi Vakfıdır. Bu resmi senette kullanılacak  “ Vakıf ”  kelimesi ile yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Madde 2. Vakfın merkezi Yozgat İli merkez İlçe olup, yerleşim yeri Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Cad. No:1 Yozgat’tır. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Amacı doğrultusunda uluslar arası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, yetkili kurum ve kuruluşların izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf ve kuruluşlara üye olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.

VAKFIN KURUCULARI:

Madde 3. Vakfın Kurucuları Şunlardır.

1. Erdoğan M. AKDAĞ Filistin Sokak No: 17/3 G.O.P/ANKARA

2. Bilal ŞAHİN Kuzgun Sokak No: 57/7 Aşağı Ayrancı/ANKARA

3. Hayri YILDIZ Seyhan Sokak No: 13/5 G.O.P/ANKARA

4. Fatma Temel TURHAN Sedat Simavi Sokak No: 27/8 Çankaya/ANKARA

5. Abdurrahman KARAMANLIOGLU Kubilay Sokak No: 8/3 Maltepe/ANKARA

6. Veli UYAR SOKULU Ahmet Haşim Caddesi No: 97/9 Dikmen/ANKARA

7. Ertuğrul ERSOY Yozgat Valisi Yozgat Valiliği/YOZGAT

8. Mehmet ERDEMİR Yozgat Belediye Başkanı/YOZGAT

9. Mehmet ŞAHİN Erciyes Üniversitesi Rektörü/KAYSERİ

10. Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ (Dekan-231) Hale Sokak No: 12/8 Maltepe/ANKARA

11. Şahın SAYGI Necatibey Caddesi No:28/A Kızılay/ANKARA

12. Naci ŞAHİN Yozgat Ticaret Odası Başkanı/YOZGAT

13. Erol TUNÇOK Çankaya Oyak Sitesi 1. Blok No:34 ANKARA

14. Faruk BACANLI Lise Caddesi 2. Çağrı C Blok No:2/YOZGAT

15. Hacı DOĞAN Karşıyaka Sokak No:31/l Dikmen/ANKARA

16. Durak DOĞAN Karşıyaka Sokak No:31/1 Dikmen/ANKARA

17. İhsan IRGATOĞLU Emek 4. Cadde No:5/24 Emek/ANKARA

VAKFIN AMACI:

Madde 4. Gençliğin Yükseköğretim ve eğitimi alanlarında Milli Eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak, Yozgat'ta kurulan Bozok Üniversitesinin desteklenmesine yardımcı olmak, Üniversitenin gelişmesi, öğretici kadroları ve öğrencisiyle örnek ve eğitim ve öğretim merkezi olabilmesi için maddi-manevi her türlü yardım imkanı ve şartları sağlayıcı çalışmaları yapmak,

Yozgat'ta bundan sonra kurulacak olan her türlü fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerine yardımcı olmak ve desteklemektir.

 

 

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:

Madde 5. Vakıf, amacını gerçekleştirmek için:

1- Yozgat'ta kurulan Bozok Üniversitesi ve bu Üniversiteye bağlı Fakülte ve Yüksekokullar için gerekli binalar, laboratuvarlar, araç ve gereçler, öğrenci ve öğretim elemanı ve diğer görevliler için lojmanlar, misafirhaneler, kafeteryalar ve diğer her türlü kültürel ve sosyal tesisler inşasına yardımcı olur ve bu hizmetler için gerekli yerler satın alır ve kiralar.

2- Yurt içinde ve dışında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi yetiştirilmesi için lüzumlu her türlü giderlere iştirak eder. Bozok Üniversitesinde öğretim görecek gençlerin her türlü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına yardımcı olur. Onların fikri gelişmeleri için gerekli tesisleri kurar, yurtlar açar.

3-  Eğitim öğretim için her türlü araç ve gereçleri temin eder, ilmi ve mesleki araştırmalar için yurt içi ve yurt dışı burslar verir.

4- Üniversiteye öğretim elemanı temininde yardımcı olur. Her alanda ilim adamı yetiştirmek için her türlü imkanı hazırlar.

5- Vakfın amacına uygun yerli ve yabancı kuruluşlarla yasal izinler dahilinde işbirliği yapar. Vakfa maddi ve manevi destek temin eder.

6- İlmi, sosyal ve kültürel konularda dersler, seminerler ve konferanslar düzenler.

7- Vakıf, üniversitenin yapacağı bilimsel kongrelere, basacağı dergi ve kitaplara yardım eder.

8- Vakıf, her türlü iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Borç para alıp verebilir, her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, mal varlığına giren mal ve hakları elden çıkartabilir ve değiştirebilir, hisse senedi alabilir, gayrimenkullerini kiraya verebilir.

9-         (a) Vakıf, gelirlerini artırmak için her türlü çalışmayı yapar. Hastane, klinik, laboratuvar, her türlü okul ve dershane, spor tesisleri vs. açabilir, işletebilir.

(b) Vakıf, Üniversite için gerekecek fakat Üniversite bütçesinden karşılanamayan öğretim, eğitim ve araştırma için her türlü araç-gereç ve malzemeyi yurt içinden veya yurt dışından sağlar.

(c) Vakıf, Bozok Üniversitesi bünyesinde yapılan kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri destekler.

10- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si idame masrafları ve ihtiyatlara Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80’i ise Vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

11- Kuralacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’u yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir.

12- Vakıf 4. Maddedeki amaçları gerçekleştirmek için her türlü şirketi kurabilir şirketlere ortak olabilir şirket hisseleri satın alabilir ve bu hisseleri Bozok Üniversitesi’ne devir, hibe ve bağış yapabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6. Vakfın mal varlığını kurucularla gerçek ve tüzel kişilerin vakfa tahsis ettikleri ve edecekleri nakdi ve ayni değerler teşkil eder. Mal varlığını ilk nüvesi kurucular tarafından vakfa tahsis edilen 250.000.000 TL  bu para, Vakıflar Bankası ANKARA/ÇANKAYA şubesine açtırılan özel hesaba yatırılmıştır. Vakfa doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile hakiki ve hükmü şahısların bağışları kabul edilebilir. Vakıf, şartlı ve şartsız, menkul ve gayrimenkul bağış alabilir. Şartlı bağışların vakfın amacına uygun olması gerekir. Müstakil bir tesis kurulmasına veya mevcut bir tesise müstakil bir kısım eklenmesine yeterli bir bağış yapıldığı takdirde yönetim kurulunun kararı ile buralara, bağış sahibinin adı verilebilir.

VAKFIN MAL VARLIĞININ PLASMANI:

Madde 7. Vakıf mal varlığına dahil olmak üzere yapılmış olan bağışlar, ölüme bağlı teberrular ile gerçekleştirilmesi zamana bağlı bir amaç için yapılmış teberrular ve gelir fazlaları, Yönetim Kurulunun takdir ve kararı ile emin ve yüksek gelir sağlayıcı yerlere plase edilebilir.

VAKFIN MAL VARLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİK:

Madde 8. Vakıf mal varlığı içinde hangi yoldan olursa olsun geliri giderlerini karşılamayan, değerine uygun gelir getirmeyen, iktisadi değerlerini ve rantabilitelerini devamlı bir tarzda kaybetme veya maksatlarına uymama durumuna düşen menkul ve gayrimenkul mallar ile sair kıymetler ve haklar, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararıyla, daha yararlı mal ve değerler ile değiştirilebilir. Teklif, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden geldiği takdirde, 903 sayılı kanundaki usul ve esaslar dairesinde hareket edilir.

Bu nitelikteki malların satılması yolu seçildiğinde, satış sonucunda elde edilecek meblağ, amaca uygun şekilde en kısa zamanda değerlendirilir.

VAKFIN HESAP DÖNEMİ:

Madde 9. Vakıf hesap döneminde bir hesap yılı esas alınır.

Madde 10. Vakfın organları şunlardır:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

Madde 11. Genel Kurul aşağıda yazılı kişilerden oluşur.

A)

1. Dr. M. Erdoğan AKDAĞ Çetin Emeç 4. Cad. Sok7/9 A.Öveçler/ANKARA

2. Bilal ŞAHİN Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Gözde Plaza İş Merkezi 130/75 Balgat/ANKARA

3. Hayri YILDIZ Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 5 0/3 Balgat/ANKARA

4. Fatma Temel TURHAN Zekai Apaydın Sok. Orman Sitesi No:21 Oran-Çankaya/ANKARA

5. Abdurrahman KARAMANLIOĞLU Tunalı Hilmi Cad. No:66 Kavaklıdere/ANKARA

6. Şahin SAYGI Talatpaşa Bul. No:162 BP Akaryakıt İstasyonu Cebeci/ANKARA

7. Naci ŞAHİN Lise Caddesi Beşel Apt. No:11 / YOZGAT

8. Faruk BACANLI Lise Caddesi 2. Çağrı D Blok No. 11 /22 YOZGAT

9. Ali Şakir ERGİN Şeyh Camii Sokak No:2 YOZGAT

10. Hacı DOĞAN Çetin Emeç Bulvarı 4. Cad. 94. Sok. No:7 A.Öveçler/ANKARA

11. Durak DOĞAN Çetin Emeç Bulvarı 4, Cad. 94. Sok. No:7 A.Öveçler/ANKARA

12. İhsan IRGATOĞLU Adnan Menderes Bul. Gulf Benzin İstasyonu Yanı No:l YOZGAT

B)

13. Yozgat Valisi,

14. Yozgat Belediye Başkanı,

15. Bozok Üniversitesi Rektörü,

16. Yozgat İl Müftüsü,

17. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı,

18. Yozgat Esnaf Kefalet Kooperatifleri Başkanı, görevleri süresince Genel Kurul üyesidirler.

19. Bozok Üniversitesi Senato Üyeleri

Vakfa maddi ve manevi destek sağlayan kişiler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kabulü ile genel kurul üyesi olabilirler.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12. Genel Kurul'un görev ve yetkileri şunlardır:

1. Yönetim Kurulu’nu ve denetçileri seçmek,

2. Vakfın yıllık hesaplarını incelemek, denetlemek tasdik etmek ve gelecek yıl bütçesini onaylamak,

3. Yönetim Kurulu'nca sunulan konularda karar vermek,

4. Vakfın senedini değiştirmek,

5. Yönetim Kurulu’nun üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma teklifini karar bağlamak,

6. Vakfın amacını gerçekleştirmeye yararlı olan ve diğer organ ve kurulların görev ve yetkileri dışında kalan konularda gerekli kararları almak,

7. Gerekli görülen yerlerde Şubeler ve bürolar açılmasına veya kapanmasına karar vermek ve bunların görev ve yetkilerini belirten yönetmelikleri hazırlamak.

GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR ALMA USULU:

Madde 13. Genel Kurul, her yıl Mayıs ayı içinde, Yönetim kurulu başkanlığınca toplantıya çağırılır. Bu Genel Kurulun olağan toplantısıdır. Yönetim Kurulu Başkanı lüzumu halinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu veya Genel Kurul üye tamsayısının 1/10 unun yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Genel kurul, Yönetim Kurulu kararı ile toplantı yapmaya elverişli, uygun bir yerde toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk için üyelerin yarısından fazlasının iştiraki şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, bir gün sonra yeterli çoğunluğa bakılmadan Genel Kurul toplantısı yapılır.

Toplantının günü yeri ve varsa Vakıf Senedindeki değişiklik teklifleri, Genel Kurul üyelerine gündem ile birlikte taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı açar. Toplantının yönetilmesi için Genel Kurulca bir Divan Başkanı ve iki kâtip seçilir.

Genel Kurulda kararlar çoğunlukla alınır. Oylamanın açık ve gizli yapılmasına Genel Kurul karar verir. Genel Kurulda Vakıf Senedinin değişmesi kararları toplantıya gelenlerin 2/3'ünün olumlu oy vermesi ile mümkündür.

Genel Kurul toplantılarında gerçek veya tüzel kişi olan üyenin Noterden verilen vekalet ile temsili mümkündür. Ancak, bir şahıs iki kişiden fazlasını temsil edemez.

Madde 14. Vakıf Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından seçilen 7 asil üyeden meydana gelir. Ayrıca 7 Yedek üye seçilir. Görev süreleri 2 yıl olup, Eski Yönetim Kurulu Üyeleri yeninden seçilebilir.

Yönetim kurulu, kendi içinden gizli oyla, bir başkan yardımcısı bir genel sekreter bir genel muhasip seçer. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı Yönetim Kurulu oturumlarına başkanlık eder. Vakıf defter ve kayıtları Vakıf Merkezince muhafaza edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 15. Yönetim Kurulu tam yetkili olarak Vakfı yönetir ve Vakfı temsil eder. Bu sıfatla, kanun, tüzük ve Vakıf senedi tarafından kendisine verilen görevlerle birlikte kanuni prosedüre uyulmak suretiyle aşağıdaki işleri yapar:

1. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü tedbiri ve kararı almak.

2. Gerekli yönetmelikleri hazırlamak.

3. Vakfın çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamak, yıllık çalışma programlarını Genel Kurula sunmak, bu programlan Genel Kurul toplantısından en az bir hafta önce Vakıf merkezinde ve toplantının yapılacağı yerde üyelerin tetkikine hazır bulundurmak, gelecek yıl bütçe tasarısını hazırlamak.

4. Vakıfça işletilecek kuruluşların çalışmalarını düzenlemek.

5. Vakfın kesin hesap raporlarını hazırlamak ve Genel Kurulun kabulüne sunmak.

6. Vakfı temsile ve Vakıf adına imzaya yetkili olanlar ve derecelerini tespit etmek.

7. Vakfın leh ve aleyhinde dava ve takiplerde bulunabilmek, sulh olabilmek, feragat ve kabul ile ibralaşabilmek.

8. Vakıf mal varlığı içinde, vakfeden tarafından belirli maksada tahsis edilmemiş olanların, Vakfın amacını daha yararlı bir biçimde gerçekleştirecek alanlara ve hizmetlere tebdilen tahsis edebilmek, bu amaçla menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek, ipotek etmek değiştirmek ve bunlarla ilgili her türlü idari ve mali işlemleri yapmak.

9. Vakfın gelir kaynaklarının elverdiği ölçüde 5. maddede sayılan hizmetleri ele almak, bunlar arasındaki Önceliği tespit etmek, gerekli görür ise her hizmet ve işletme için Genel Kurulun onayından geçireceği Yönetmeliklerdeki esaslar dairesinde işlemler yapmak.

10. Vakfın amacını gerçekleştirecek nitelikteki diğer çalışmaları yapmak.

 

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR ALMA USULÜ:

Madde 16. Yönetim kurulu yılda en az 3 kez toplanır. Ayrıca, üç Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteği üzerine en geç on beş gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılar için bütün üyelerin, gündem bildirmek suretiyle en az bir hafta önceden taahhütlü mektupla davet edilmiş olmaları gerekir.

Yönetim Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Bunların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi alması, istikraz akdi yapılması, yeniden tahsis ve yatırım yapılması madde 9 uyarınca tasarrufta bulunması ve Yönetim Kurulunun görev bölümü yapması ile ilgili konularda karar alabilmek için üye salt çoğunluğu aranır.

 

HUZUR HAKKI:

Madde 17. Vakıf organlarına seçilen Genel Kurul üyeleri çalışmaları karşılığında ücret almazlar. İdari görevlere atanmaları halinde, bu hükmün dışında kalmalarına Vakıf Yönetim Kurulu karar verebilir.

İCRA VE ÇALIŞMA KOMİTELERİ:

Madde 18. İcra komitesi sürekli çalışmayı gerektiren işler için Yönetim Kurulunun gözetim ve sorumluluğu altında, görevleri ve yetkileri yönetim kurulunca tespit edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve genel muhasip üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesinin de başkanıdır.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde çalışma komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini sona erdirir.

VAKFIN YÖNETİM KADROSU VE BÜTÇESİ:

Madde 19. Vakıf Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde, bir müdür ile yeterli kadrolardan oluşan bir idari teşkilat kurar. Yönetim Kurulu, bu teşkilatı kurarken tasarruflu bir şekilde hareket eder. Kadroları ve ücretleri tespit eder. İlk Genel Kurulun tasvibine sunar. İdari personelin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirlenir.

Vakıf üyelerinin de memur kadrosuna alınması mümkündür. Ancak, bu üyeler genel kurulda oy kullanamaz, vakıf organlarında görev alamaz.

DENETLEME KURULU:

Madde 20. Vakıf, ilgili kanun hükümlerine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine, bağlıdır. Ayrıca Genel Kurul kendi içinden iki yıl için, üç asil ve üç yedek denetçi seçer. Denetçiler, en az üç ayda bir defa olmak üzere, Vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder.

Tetkikinde Vakıf Senedine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, muhasebe esaslarına aykırılık görürse keyfiyeti derhal Yönetim Kuruluna bildirir. Hazırlayacakları yıllık raporları Genel Kurul toplantılarından önce Yönetim Kurulunun sunduğu raporlarla birlikte kurucu üyelere, bir hafta önce ellerine geçecek şekilde gönderir. Denetçiler, ihtisasa taallûk eden hususlarda gerekirse Yönetim Kurulu'nun tasvip edeceği bir ücret karşılığında başka şahısları da görevlendirebilir.

Madde 21. Vakfın tasfiyesine ancak tahsis edilen mal varlığının bu senette belirtilen Vakfın amaçlarını gerçekleştiremeyecek bir yetersizliğe düşmesi halinde karar verebilir.

Tasfiyeye Genel Kurul karar verir. Tasfiye kararı için, Genel Kurul üye tamsayısının 3/4 'ünün olumlu oyu şarttır.

Vakfın tasfiyesine Genel Kurul'ca veya mahkemece karar verildiği takdirde, karar tarihindeki Yönetim Kurulu, ayrıca tasfiye heyeti seçilmemiş ise tasfiye heyeti sıfatıyla görevine devam eder ve tasfiyeyi yapar.

VAKFIN SONA ERMESİ:

 Madde 22. Vakıf ancak 21. Madde esasları dairesinde Genel Kurul'ca verilen tasfiye kararının ifası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükmü uyarınca mahkemece şartların tahakkuku üzerine sona ermiş olur.

TASFİYE SONU MAL VARLIĞININ DURUMU:

Madde 23. Vakfın tasfiyesi veya sair sebeplerle sona ermesi halinde kalan mal varlığı Bozok Üniversitesine intikal ettirilir.

GENEL HÜKÜMLER:

Madde 24. Vakıf resmi Senedinde hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ve ilgili Tüzük hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER:

 Geçici Madde 1: Vakfın geçici ilk Yönetim Kurul Üyeleri aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmuştur.

Geçici Madde 2: Geçici Yönetim Kurulu Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Geçici Yönetim Kurulu, bu süre içinde Vakıf senedinde belirtilen görev ve yetkileri kullanmaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU:

1. Erdoğan M. AKDAĞ

2. Bilal ŞAHİN

3. Hayri YILDIZ

4. Fatma Temel TURHAN

5. Abdurrahman KARAMANOĞLU

6. Şuayip ÜŞENMEZ

7. Veli UYAR

 

KURUCULAR :

1. Erdoğan M. AKDAĞ

2. Bilal ŞAHİN

3. Hayri YILDIZ

4. Fatma Temel TURHAN

5. Abdurrahman KARAMANOĞLU

6. Veli UYAR

7. Ertuğrul ERSOY

8. Mehmet ERDEMİR

9. Mehmet ŞAHİN

10. Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ

11. Şahin SAYGI

12. Naci ŞAHİN

13. Erol TUNÇOK

14. Faruk BACANLI

15. Hacı DOĞAN

16. Durak DOĞAN

17. İhsan IRGATOĞLU